Close

ครูผู้สอนนักเรียน ลำดับที่ 6 การแข่งขัน LEGO Robot Contest ครั้งที่ 3 (วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ลำดับที่ 6 การแข่งขัน LEGO Robot Contest ครั้งที่ 3 (วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.6/2 , นางสาวณภัชชา เสมอภาค ม.6/2 และนางสาวนันทิพร…

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 63

  เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.6/2 , นางสาวปัญญ์ชลี สุขพราว ม.4/2 และนางสาวนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.4/3

ครูผู้สอนนักเรียน ได้ลำดับที่ 6 การแข่งขัน WRO2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ลำดับที่ 6 การแข่งขัน WRO2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบด้วย เด็กหญิงปัญญ์ชลี สุขพราว ม.3/4, เด็กหญิงนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.3/4 และเด็กหญิงจิรัชญา พันสนิท ม.3/5)

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 62

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 62 (ผู้ฝึกนักเรียน)

ครูผู้สอนนักเรียน ได้ลำดับที่ 5 การแข่งขัน WRO2011 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ลำดับที่ 5 การแข่งขัน WRO2011 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบด้วย เด็กหญิงจิรัชยา พันสนิท ม.2/5, เด็กหญิงปัญญ์ชลี สุขพราว ม.2/4 และเด็กหญิงนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.2/4

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.4/2, นายทศพล ทองคำ ม.4/2และนายชิตพล สุขสนิท ม.4/2

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ประกอบด้วย นายพีรายุ หลิมศิริวงศ์ ม.6/3, นายธาริต เตียวเจริญโสภา ม.6/3 และนายชยธร ชื่นมุนีวงศ์ ม.6/3

© 2019 ครูอนุสรณ์ จันทสุข | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.