Close

การแสดงผลหน้าจอเป็นนาฬิกา IPST-MicroBox ++

เตรียมอุปกรณ์ 1. แผงวงจรควบคุม IPST-MicroBox 2. แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO ตัวอย่างโปรแกรม     สร้างเมนูเพื่อให้สามารถตั้งเวลาเริ่มต้นได้    

© 2019 ครูอนุสรณ์ จันทสุข | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.