Close

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 63

 

sm-center_school-654_cer_teacher_comp

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.6/2 , นางสาวปัญญ์ชลี สุขพราว ม.4/2 และนางสาวนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.4/3