Close

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ประกอบด้วย นายพีรายุ หลิมศิริวงศ์ ม.6/3, นายธาริต เตียวเจริญโสภา ม.6/3 และนายชยธร ชื่นมุนีวงศ์ ม.6/3