Close

Download

โปรแกรม
1. โปรแกรม Dev-C ++
2. โปรแกรม Wiring
3. โปรแกรม Arduio 1.7.102_1
4. โปรแกรม Arduio 1.8.10

เอกสาร
1.1 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
1.2 เรื่อง การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
1.3 เรื่อง การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม
2.1 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
2.2 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนวิธี
2.3 เรื่อง การจัดเรียงข้อมูล
2.4 เรื่อง การค้นหาข้อมูล
3.1 เรื่อง โครงงานสร้างสรรค์
3.2 เรื่อง วางแผนและออกแบบโครงงาน
3.3 เรื่อง การพัฒนาโครงงาน
3.4 เรื่อง รายงานโครงงาน
3.5 เรื่อง Show Time

© 2019 ครูอนุสรณ์ จันทสุข | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.